دکترمحمد ابراهیم ذاکر: در کتاب‌ها غرق شوید، دندان درد هم که داشته باشید فراموش می‌کنید

دکترمحمد ابراهیم ذاکر، دندان‌پزشک، پژوهشگر تاریخ پزشکی، مصحح و مترجم متون پزشکی کهن است. وی در دو دهۀ پنجاه و شصت خورشیدی به گردآوری و مرتب‌کردن أعلام (نام‌بردگان) 29 جلد کتاب الذریعة و رونویسی متن و فراهم‌آوردن نمایه‌های طبقات أعلام الشیعة سدۀ 9 – 12ه‍، دو دانشنامۀ بزرگ کتاب‌شناسی و اندیشمندان شیعه نوشتۀ آیةالله شیخ آقابزرگ تهرانی پرداخت و از دهۀ هشتاد پژوهش خود را در تاریخ پزشکی دنبال کرد و ترجمۀ کامل 25 جلد کتاب الحاوي في الطب رازی (د: 313ق)، به همراه بیش از 20 جلد کتاب دیگر را در کارنامه خود گذاشت. درمان‌کدۀ خود را در آریاشهر، پژوهشگاه تاریخ پزشکی هم هست، در آن یک یونیت دندان‌پزشکی در میان چند هزار جلد کتاب برای درمان دردمندان دندان قرارگرفته است که فضایی آرام‌بخش و بهشتی برای بیماران و همراهانشان شده است