ویراستاری  - مقاله‌ها 

  8: احوال و آثار شیخ آقابزرگ تهرانی، به زبان آلمانی، کاوه، مونیخ، شمارۀ 34، 1971، برگۀ 74 – 85.
  11: استاد محمدتقی دانش‌پژوه از دریچۀ خاطرات، گفتگوگران: کورش نوروزمرادی، فاطمه قاضیها و حسن صفیاری، با علینقی منزوی، عبدالحسین حائری، محمد گلبن و سه تن دیگر، پیام بهارستان .
  23: ایران مین اسلامی عهدکی فهرستی، ترجمۀ مقالۀ تاریخ فهرست‌نگاری در ایران، نوشتۀ علینقی منزوی، مجلۀ ایران او را افغانستان مین مخطوطات کی فهرستی، مترجم عارف نوشاهی، برگۀ 162 – 216.
  30: برخی از مسائل مورد بحث مشترک در ايران پيش و پس از اسلام، اندیشۀ روحانیت و جسمانیت، دکتر علی‌نقی منزوی، پانزده گفتار، مجموعۀ گفتارهای نهمين کنگرۀ تحقيقات ايرانی، ج1، دانشگاه تربيت معلم، تهران، 1358خ، برگۀ 54 – 64،
  31: برخی از مسائل مورد بحث مشترک در ايران پيش و پس از اسلام، جبر و اختیار، ششمین کنگرۀ تحقیقات ایرانی، دانشگاه آذربادگان تبریز، 1354خ.
  33: برخی مفهوم‌ها در فلسفۀ اسلامی ایران، چیستا، شمارۀ 4، سال 4، آذر 1365، شمارۀ ردیف 34، برگۀ 264 – 268.
  43: ترجمۀ تاریخ فهرست‌نگاری به زبان انگلیسی، به همکاری برادرشان احمد منزوی (1304 – 1394خ)، دانشنامۀ ایرانیکا، لندن / نیویورک، 1989م، بخش 4، ش 2، 219 – 224؛ ایرانیکا، لندن / نیویورک، 1989، بخش 4، ش3، 225 – 235. عنوان انگلیسی مقاله: Bibliographies and Catalogues in Iran.
  109: مقدمۀ یاقوت حموی بر مُعْجَم البُلدان، شهاب‌الدین ابوعبدالله یاقوت فرزند عبدالله (۵۷۴ – ۶۲۶ق)، انتشارات میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه)، معاونت پژوهشی، پژوهشکدۀ باستان‌شناسی، تهران، 1380خ، برگۀ 1 – 50، ترجمان دکتر علی‌نقی منزوی (1302 – 1389خ).