ویراستاری  - مقاله‌ها 

 1، 2، 3: ابن‌کمونه و کتاب الأبحاث عن الملل الثلاث (1)(2)(3)، خاطرات وحید، سال ششم، خرداد 1348، 369 – 371؛ خاطرات وحید، سال ششم، تیر 1348، برگۀ 503 – 514

4: احمد برقی، دانشنامۀ ایران و اسلام، ج9، ابوهُرَیره - احمد بن حَنبَل زیر نظر احسان یارشاطر، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 1357خ، برگۀ 1224 - 1225.

5: احمد برقی پسر محمد (د: 274ق) صاحب کتاب المحاسن، مجلۀ چیستا.

6: احمد بن حسن مادرانی، مجلۀ چیستا.

7: احمد بن حسن بن حسن مادرانی، دانشنامۀ ایران و اسلام.

8: احوال و آثار شیخ آقابزرگ تهرانی، به زبان آلمانی، کاوه، مونیخ، شمارۀ 34، 1971، برگۀ 74 – 85.

9: ادبیات مقاومت فلسطین، کاوه، مونیخ، شمارۀ 26، سال 7، آبان 1348، برگۀ 320 – 325.

10: ادیب نطنزی، دانشنامۀ ايران و اسلام، 1370خ، الف: 10: ج11، برگۀ 1427.

11: استاد محمدتقی دانش‌پژوه از دریچۀ خاطرات، گفتگوگران: کورش نوروزمرادی، فاطمه قاضیها و حسن صفیاری، با علینقی منزوی، عبدالحسین حائری، محمد گلبن و سه تن دیگر، پیام بهارستان .

12 , 13: اسلام در ایران از هجرت تا پایان قرن نهم هجری (1)، کاوه، مونیخ، شمارۀ 71، س 16، بهار 2537شاهنشاهی [1357خ]، برگۀ 11 – 13؛ کاوه، مونیخ، شمارۀ 72، سال 16، برگۀ 89 - 91.

14: اشراق در سدۀ هفتم ميلادی، کاوه، مونیخ، شمارۀ 38، آذر 1350، برگۀ 618 – 626.

15: اشراق هندوايرانی و نبوت اسرائيلی، کاوه، مونیخ، شمارۀ 36، سال 9، مرداد 1350، برگۀ 218 – 224.

16: اشعریان قم، چیستا، سال 4، شمارۀ 10، خرداد 1366، شمارۀ ردیف 40، برگۀ 754 – 756، با نام مستعار علی کوشا.

17: آموزش نسخ خطی، بایدها و نبایدها نشریۀ کتاب ماه کلیات، شهریور و مهر 1382، شمارۀ 69 و 70، برگۀ 98 – 115.

18 , 19: امثال فارسی از کتاب شاهد صادق (1)، دانش، شمارۀ 9، سال 3، بهمن 1333، برگۀ 517 – 522؛ دانش، شمارۀ 10، سال 3، اردیبهشت 1334، برگۀ 560 – 567.

20: اوضاع اجتماعی ایران در سده یازدهم، مقدمه علینقی منزوی بر طبقات أعلام الشیعة قرن 11، برگردان محمدابراهیم ذاکر، طبقات أعلام الشیعة، الروضة النضرة في علماء المائة الحادي‌عشرة، برگۀ 7 – 12.

21: اوضاع اجتماعی ایران در سده دوازدهم، مقدمه علینقی منزوی بر طبقات أعلام الشیعة قرن 12 ، برگردان محمدابراهیم ذاکر، طبقات أعلام الشیعة، الکواکب المنتشرة في القرن الثاني بعد العشرة، برگۀ 5 – 16.

22: ایران‌دوستی در سده‌های سوم و چهارم هجری، هفتاد مقاله، 1371خ، برگۀ 729 – 760.

23: ایران مین اسلامی عهدکی فهرستی، ترجمۀ مقالۀ تاریخ فهرست‌نگاری در ایران، نوشتۀ علینقی منزوی، مجلۀ ایران او را افغانستان مین مخطوطات کی فهرستی، مترجم عارف نوشاهی، برگۀ 162 – 216.

24 , 25 , 26: ایگناس گلدزیهر (1)(2)(3)، گوهر، شمارۀ 63، خرداد 1357، برگۀ 225 – 229؛ گوهر، شمارۀ 64، تیر 1357، برگۀ 302 – 305؛ گوهر، شمارۀ 66، شهریور 1357، برگۀ 452 – 455.

27: برخی از مسایل مورد بحث مشترک در ایران پیش و پس از اسلام، قاعدۀ لطف و قانون صدور، هفتمین کنگرۀ تحقیقات ایرانی، دانشگاه ملی، 2535، جلد سوم مجموعۀ سخنرانی‌های هفتمین کنگره، 1356، برگۀ 365 – 375.

28 , 29: برخی از مسائل مورد بحث مشترک در ايران پيش و پس از اسلام، متافیزیسم و مادیت مذهبی [روحانیت و جسمانیت] (1)، گوهر، شمارۀ 68، آبان 1357، برگۀ 608 – 611؛ روحانیت و لطافت(2)، گوهر، شمارۀ 69 – 70، آذر و دی 1357، برگۀ 689 – 693.

30: برخی از مسائل مورد بحث مشترک در ايران پيش و پس از اسلام، اندیشۀ روحانیت و جسمانیت، دکتر علی‌نقی منزوی، پانزده گفتار، مجموعۀ گفتارهای نهمين کنگرۀ تحقيقات ايرانی، ج1، دانشگاه تربيت معلم، تهران، 1358خ، برگۀ 54 – 64،

31: برخی از مسائل مورد بحث مشترک در ايران پيش و پس از اسلام، جبر و اختیار، ششمین کنگرۀ تحقیقات ایرانی، دانشگاه آذربادگان تبریز، 1354خ.

32: برخی اندیشمندان ایرانی در سدۀ سوم هجری، چیستا، سال 4، بهمن 1365، شمارۀ 6، شمارۀ ردیف 36، برگۀ 415 – 420، با نام مستعار علی کوشا.

33: برخی مفهوم‌ها در فلسفۀ اسلامی ایران، چیستا، شمارۀ 4، سال 4، آذر 1365، شمارۀ ردیف 34، برگۀ 264 – 268.

34: بنیادهای مذهبی حکومت در ایران ساسانی، چیستا، شمارۀ یک، سال 3، شهریور 1364، شمارۀ ردیف 21، برگۀ 5 – 13، با نام مستعار علی کوشا.

35: پس از انشعاب، رابطۀ ما کم شد، آل‌احمد، حزب توده و انشعاب با روایتی متفاوت، در گفتگوی مجلۀ یادآور با دکتر علینقی منزوی، نشریۀ یادآور، شهریور، مهر و آبان 1387خ، شمارۀ 3. (گفتگو)

36: پند اهل دانش وهوش، موش و گربه، آينده، دی و اسفند 1358، سال 5، شمارۀ 10 - 12، برگۀ 985

37: پیشنهاد شما چیست؟ کاوه، مونیخ، شمارۀ 49 - 50، سال 11، 1352خ، برگۀ 14- 18.

38: پیشنهاد یک نویسندۀ ایرانی برای اصلاح خط عرب، کاوه، مونیخ، سال نهم، شمارۀ 4، مهرماه 1350، شمارۀ ردیف 37، برگۀ 129 – 130

39: پیشگفتار کتاب درس‌هایی دربارۀ اسلام .

40: پیشگفتار کتاب سی‌مرغ و سیمرغ.

41: پیش‌گفتار معجم البلدان زندگی‌نامۀ یاقوت حموی (575 – 626ق / 1179 – 1229م)، معجم البلدان، یاقوت، برگردان دکتر علینقی منزوی (1302 – 1389خ)، ج1، پیش‌گفتار، یک تا بیست و چهار.

42: تاريخ فهرست‌نگاری در ايران، یادنامۀ دکتر غلامحسین صدیقی، 1372خ، برگۀ 474- 502؛ فصل‌نامۀ کرانه، سال یک، شمارۀ یک، 1373خ، برگۀ 17 – 47؛ مجلۀ پیام بهارستان، آذر 1382خ، شمارۀ 30، برگۀ 474 - 503.

43: ترجمۀ تاریخ فهرست‌نگاری به زبان انگلیسی، به همکاری برادرشان احمد منزوی (1304 – 1394خ)، دانشنامۀ ایرانیکا، لندن / نیویورک، 1989م، بخش 4، ش 2، 219 – 224؛ ایرانیکا، لندن / نیویورک، 1989، بخش 4، ش3، 225 – 235. عنوان انگلیسی مقاله: Bibliographies and Catalogues in Iran.

44: جمعه و یک‌شنبه؛ یا هفته‌داری در ایران، کاوه، مونیخ، شمارۀ ردیف 63، سال چهاردهم، فروردین 2535 شاهنشاهی، برگۀ 10 - 16.

45, 46: جنبش بردگان زنگی در جنوب (1)(2)، «جامعۀ معلمین» در راه فرهنگ نو جامعۀ، ج1، شمارۀ 8، خرداد 1332، برگۀ 68 – 61؛ «جامعۀ معلمین» در راه فرهنگ نو، ج1، شمارۀ 9، تیر 1332، برگۀ 60 – 76.

47: حبر الأمة، کاوه، مونیخ، شمارۀ ردیف 55 - 56، شمارۀ 5 - 6، سال 12، بهمن 1353، برگۀ23 – 25.

48, 49: حج‌نامه (1)(2)، کاوه، مونیخ، شمارۀ 45 و 46، شمارۀ یک و دو، سال 11، نوروز 1352، برگۀ 26 – 35؛ کاوه، مونیخ، شمارۀ ردیف 47 و 48، شمارۀ سه و چهار، سال 11، مهر 1352، برگۀ 60 – 70

50: حق الله و حق الناس، کاوه، مونیخ، شمارۀ ردیف 71، شمارۀ 6، بهار 1359، سال شانزدهم، برگۀ 17 - 19.

51: خاندان کارکيا در گيلان (760 – 999ق)، گیلان‌نامه، جلد دوم، مجموعه مقالات گیلان‌شناسی، رشت، 1369خ، برگۀ 514 – 425.

52: خاندان‌های بزرگ ایران ساسانی در سده‌های آغازین پیروزی عرب، ارج‌نامۀ ایرج، برگۀ 743 – 754.

53: خداشناسی و ارتباط آدمی با خدا از دیدگاه عین‌القضات همدانی و دیگر گنوسیست‌های اسلامی، چیستا، اردیبهشت و خرداد 1373، شمارۀ 108 و 109، برگۀ 736 – 750.

54: خمسون، معرفی کتاب «خمسون و مائه صحابی مختلق» یکصد و پنجاه صحابی ساختگی، مجلۀ کاوه، مونیخ، شمارۀ 39، سال 9، بهمن 1350، برگۀ 732 - 734.

55: داوری عین‌القضات میان ابن‌سینا و ابوسعید ابوالخیر، چیستا، شمارۀ ردیف 84، سال نهم، دی 1370، شمارۀ 4، برگۀ 508 – 509.

56: دربارۀ برخی مفهوم‌های فلسفی، چیستا، شمارۀ 3، سال 4، آبان 1365، شمارۀ ردیف 33، برگۀ 168 – 174، با نام مستعار علی کوشا.

57: دربارۀ هنر نقاشی در ایران، کاوه، مونیخ، شمارۀ ردیف 51، سال 12، شمارۀ اول، فروردین 1353، ربیع الاول 1394، مارس 1974، برگۀ 6 – 11.

58: در پیرامون عرفان، کاوه، شمارۀ 25، شهریور 1348، برگۀ 254 – 258.

59: دنبالۀ مقالۀ کشاکش خردگرایی و قشری‌گرایی، مرآت الحقایق و مجلی الدقایق، مجلۀ چیستا، آذر 1376، شمارۀ 143، برگۀ 174 – 177.

60: دین‌پژوهی از منظر ابن‌کمونه (تحلیل درون‌مایه کتاب تنقیح الأبحاث، تصحیح علینقی منزوی)، ترجمۀ علی علی‌محمدی، نشریۀ کتاب ماه فلسفه، آبان 1387، شمارۀ 14، برگۀ 73 – 90.

61: دین و سیاست در مذهب شیعه.

62 , 63: الذزیعة و آقابزرگ تهرانی، 1) مجلۀ آینده، خرداد و تیر، 1359، سال ششم، شمارۀ 3 و 4، برگۀ 247 – 253؛ 2) مجلۀ آینده، مهر و آبان، 1359، سال ششم، شمارۀ 7 و 8، برگۀ 588 – 596.

64: الذزیعة و شیخ آقابزرگ تهرانی، کتاب ماه کلیات، شهریور و مهر 1382، شمارۀ 69 و 70، برگۀ 116 – 123.

65: ذیلی بر ویراست موشه پرلمان بر تنقیح الأبحاث ابن‌کمونه، نشریۀ کتاب ماه فلسفه، شمارۀ 14، 1387خ، برگۀ 91 – 93.

66: رازی، پزشکی فیلسوف، پیش‌گفتاری از علینقی منزوی بر کتاب المرشد اَو الفصول، نوشتۀ ابوبکر محمد زکریای رازی (251 – 313ق / 865 – 925م)، پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، معاونت پژوهشی و مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، موزۀ علوم پزشکی دانشگاه تهران، برگۀ 13 – 26.

67: ريشه‌يابی انديشه‌های اسماعيليان، پیش‌گفتاری از علینقی منزوی بر کتاب تاريخ اسماعيليان در ایران در 483 – 654ق / سده‌های 5 – 7ه‍ / 11 – 13م، نوشتۀ استرویوا لودمیلا ولادیمیرونا، پژوهش و برگردان پروین منزوی، چاپ دوم، 1386خ، برگۀ یک – هشت.

68: زمانه و احوال عین‌القضات همدانی (نگاهی به کتاب خاصیت آینگی)، چیستا، اردیبهشت 1376، شمارۀ 138 و 139، برگۀ 614 – 630.

69: زندگی و آثار ابن‌کمونه، علینقی منزوی، ترجمۀ علی علی‌محمدی، نشریۀ کتاب ماه فلسفه، آبان 1387، شمارۀ 14، برگۀ 5 – 16.

70: ساقی‌نامه‌های خطی، نشریۀ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، دربارۀ نسخه‌های خطی، دفتر نخستین، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1339خ، برگۀ 18 - 50.

71: سانتراليسم در مذهب رسمی و دولتی ساسانی؛ يا هرم اجتماعی اندر هرم هستی، ارج‌نامۀ پرویز شهریاری، پرويز رجبی و ...، انتشارات توسن، تهران، سال 1380، برگۀ 430 – 441.

72: فرهنگ در چند قرن آغاز اسلام، یادگارنامۀ استاد ابراهیم فخرایی، رضا رضازاده لنگرودی، فرهنگ نشر نو، تهران، 1363، برگۀ 1 - 16 یا برگۀ781 - 796

73, 74, 75: سیاست و غزالی (دنبالۀ نقد کتاب 3) تألیف هانری لائوست (1)(2)(3)؛ 1) ‌کاوه،شمارۀ ردیف 66، شمارۀ یک، سال پانزدهم، فروردین 2536، برگۀ 6 – 12؛ 2) کاوه، مونیخ، شمارۀ ردیف 67، شمارۀ دوم، سال پانزدهم، تیرماه 2536، برگۀ 7 – 15؛ 3) کاوه، کونیخ، شمارۀ ردیف 68، شمارۀ سوم، سال پانزدهم، مهرماه 2536، برگۀ 66 – 68.

76: سیرة رسول الله یا السیرة النبویة، فصلنامۀ کتاب، نشریۀ کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی، دورۀ چهارم، شمارۀ یکم، بهار 1372، برگۀ 131 – 139.

77: سیری در تاریخ هنر نقاشی و پیکره‌سازی در ایران، مجلۀ ایران‌مهر، بهمن و اسفند 1370، برگۀ 22 – 26.

78, 79, 80: سی مرغ و سیمرغ (1)(2)(3): 1) کاوه، مونیخ، شمارۀ ردیف 57، سال سیزدهم، شمارۀ یک، فروردین 1354، برگۀ 26 – 36؛ 2) کاوه، مونیخ، شمارۀ ردیف 58، سال سیزدهم، شمارۀ دوم، خرداد 1354، برگۀ 29 – 36؛ 3) کاوه، مونیخ، شمارۀ ردیف 59، سال سیزدهم، شمارۀ سوم، مرداد 1354، رجب 1395، ژوئیه 1975، برگۀ 42 – 58.

81, 82: شرحی بر نمایشنامۀ سی مرغ و سیمرغ (1)(2): 1) یغما، سال سی‌ام، شمارۀ 6، شمارۀ مسلسل 348، شهریور 2536، برگۀ 338 – 344؛ 2) یغما، سال سی‌ام، شمارۀ 9، شمارۀ ردیف 351، آذر 2536، ذی‌قعده – ذی‌حجه 1397، برگۀ 527 – 531.

83: شیخ آقابزرگ تهرانی: گفتگوگر فریبا افکاری، با علینقی و احمد منزوی، نشریۀ کتاب ماه کلیات، شهریور و مهر 1382، شمارۀ 69 و 70، برگۀ 4 – 13.

84: صوفيان بی‌سلسله و برخی ويژگی‌های ايشان، کاوه، مونیخ، شمارۀ ردیف 45، س یازدهم شمارۀ یک، نوروز 1352، برگۀ 77 - 88.

85: عین‌القضات همدانی و نامه‌های او، چیستا، سال نهم، شمارۀ 2 و 3، آبان و آذر 1370، شمارۀ ردیف 82 و 83، برگۀ 195 - 201.

86: غزالی: خورشیدسواران مؤسسۀ مشیری، نشر متین، 1371خ، برگۀ 127 - 172.

87, 88: غزالی بزرگ (1)(2): 1) چیستا، سال چهارم،شمارۀ یک، شهریور 1365، شمارۀ ردیف 31، برگۀ 2 – 13؛ 2) سال چهارم، شمارۀ دوم، مهر 1365، شمارۀ ردیف 32، برگۀ 83 - 94، با نام مستعار علی کوشا.

89: فرهنگ ایرانی در سده های سوم و چهارم هجری: نشریۀ حافظ، خرداد 1383، شمارۀ 3، برگۀ 26 – 29.

90: فرهنگ‌نامه‌های عربی به فارسی: لغت‌نامه،

91: قانون‌نامۀ آبگار، کهن‌ترين قانون کيفر ایرانی: کاوه، مونيخ، شماره ردیف 44، سال دهم، شمارۀ پنجم، آذرماه 1351، برگه‌های 440 – 446.

92: قضا و قدر در ادبیات فارسی: کاوه، مونیخ، شمارۀ 41- 42، سال دهم، مرداد 1351خ، برگه‌ها با شمارگان رومی XIV – I، پس از برگۀ 168.

93: کاوه منزوی (1330 – 1356خ)، دکتر علی‌نقی منزوی و دکتر محمد عاصمی سردبیر ماه‌نامۀ کاوه، مجلۀ ماه‌نامۀ کاوه، شمارۀ 67، سال پانزدهم، شمارۀ دوم، تیرماه 2536، رجب 1397، ژوئن 1977، برگۀ 15.

94: کتاب‌نامۀ مُعْجَم البُلدان یاقوت حموی (ردیابی منابع معجم البلدان در متن و ترجمۀ آن)، دکتر علی‌نقی منزوی، مُعْجَم البُلدان، یاقوت حموی، ترجمان علی‌نقی منزوی، جلد یکم، بخش نخست، مقدمۀ ترجمان، برگۀ 27 – 77

95: کشاکش خردگرایی با قشرگرایی در خاورمیانه از گذشته تا سده نهم: چیستا، شمارۀ 131، مهر 1375، برگۀ 55 – 64.

96, 97: گنجفۀ اهلی شیرازی (1)(2): 1) دانش، ...؛ 2) دانش، شمارۀ 5، سال سوم، مهر 1332، برگۀ 305 – 308.

98: گنجفۀ شاهد صادق: دانش، شمارۀ 8، سال سوم، مهر 1333، برگۀ 459 – 460.

99: گنوسیسم اسلامی ایران از مرگ متوکل تا مرگ مکتفی (247 – 295ق): یادنامه میرزا جعفر سلطان‌القرایی (1283- 1367خ)، دانشگاه تبریز، آذر ماه 1370، برگۀ 266 – 289.

100: گنوسیسم اسلامی ایرانی از مأمون تا معتضد: یکی قطرۀ باران، جشن نامۀ استاد دکتر عباس زریاب خویی، تهران، 1370خ، برگۀ 399 – 437.

101: مجموعۀ آثار فارسی تاج‌الدین اشنوی: چیستا، شمارۀ ردیف 72، آبان 1369، سال هشتم، شمارۀ 2، برگۀ 310 – 316.

102: مدارس شیراز در سده نهم: چیستا، آبان و آذر 1375، شمارۀ ردیف 132 – 133، برگۀ 161 – 175.

103: مدینۀ فاضلۀ فارابی: کاوه، مونیخ، سال 10، شمارۀ چهار (چهل و سوم)، مهرماه 1351خ، شعبان 1392، سپتامبر 1372، برگۀ 320 - 329.

104: مرجیان که بودند و چه گفتند؟: کاوه، مونیخ، شمارۀ ردیف 61، سال سیزدهم، شمارۀ پنج، آذرماه 1354، برگۀ 8 – 13.

105, 106: معجزه (1)(2): 1) کاوه، مونیخ، شمارۀ 52 و 53، مرداد 1353، سال دوازدهم، شمارۀ دوم و سوم، برگۀ 16 – 25؛ 2) کاوه، مونیخ، شمارۀ 54، مهر 1353، سال دوازدهم، شمارۀ چهارم، برگۀ 32 – 44.

107: معرفی ‌کتاب دین و دولت در ایران نقش علما در دورۀ قاجار: وحید، شمارۀ 260 و 261، نیمۀ اول مرداد 1358، برگۀ 77 – 90.

108: معرفی کتاب فرهنگ‌نامه‌های عربی به فارسی، دکتر علی‌نقی منزوی، نشریه الدراسات الأدبیة، منشورات جامعة طهران، شتاء 1960، السنة الأوّلی، العدد 4، رقم 513 (1959)، صص 94 – 108، برگردان به فارسی، محمدابراهیم ذاکر (نک:← سایت منزوی، سایت ذاکر)

109: مقدمۀ یاقوت حموی بر مُعْجَم البُلدان، شهاب‌الدین ابوعبدالله یاقوت فرزند عبدالله (۵۷۴ – ۶۲۶ق)، انتشارات میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه)، معاونت پژوهشی، پژوهشکدۀ باستان‌شناسی، تهران، 1380خ، برگۀ 1 – 50، ترجمان دکتر علی‌نقی منزوی (1302 – 1389خ).

110: من مصادر التاریخ العربی باللغة الفارسیة کتاب القوامیس العربیة باللغة الفارسیة - فرهنگنامه های عربی: درسات الادبیه، به زبان عربی از علینقی منزوی، نشریه الدراسات الأدبیة، شتاء 1960، السنة الأولی، العدد 4، صص 94 – 108.

111: نخستین برخورد اندیشه‌‌های فلسفی در ایران اسلا‌می‌: چیستا، سال چهارم، شماره 5، دی 1365، شمارۀ ردیف 35، برگۀ 362 -332، با نام مستعار علی کوشا.

112: نقش‌برجسته و پیکره‌سازی در ایران: قافله‌سالار سخن خانلری، نشر البرز، تهران، 1370خ، برگۀ 283 - 295.

113: یک مسألۀ مورد بحث مشترک پیش از اسلام، حدوث؛ یا قدم در کلام خدا: هشتمین کنگرۀ تحقیقات ایرانی، کرمان 25 – 30 شهریور 2536، دفتر نخست، بیست و پنج خطابه، فرهنگستان ادب و هنر ایران، شمارۀ 7، چاپخانۀ حیدری، مرداد 2537 شاهنشاهی، برگۀ 300 – 311.

114: ادبیات اسماعیلی و فهرست مجدوع، دکتر علی‌نقی منزوی (1302 – 1389خ)، سعی مشکور، یادنامۀ استاد فقید دکتر محمدجواد مشکور، گِردآورنده سعید میرمحمدصادق، مؤسسۀ فرهنگی و انتشاراتی پایا، تهران، 1374خ، برگۀ 271 – 283.